Menu
home
>>
พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบในเขต สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

 

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วง

                    – หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคม

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาล

แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหันคา

Scroll Up Skip to content