home

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 08:45

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางสาย สห.3027 แยกทล.309 - วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง,พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 08:45

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรสาย สห.4014 แยกทล.3033 - บ.สวนมะม่วง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 08:30

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางถนนสาย สห.2001 แยกทล.11 - บ.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 08:45

วันที่ี 31 ตุลาคม 2561 ดำเนินการปรับปรุงทาสีเครื่องหมายจราจรถนนสาย สห.3032 แยกทล.311 - เทศบาลอินทร์บุรี อ.เมือง,อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 08:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 11:45

logo
บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ" ตอนที่ 7

การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) การทำงานหลังออกจากตำแหน่งหน้าสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) และงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

วันที่ : 25 พ.ค. 2561 10:00

logo
เผยแพร่บทความ "รู้ไว้ไกลโทษ"

วันที่ : 23 พ.ค. 2561 12:30

logo
บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ : 04 พ.ค. 2561 14:00

ตัดหญ้าสองข้างทาง สห.3026 กม.ที่3+350 - 4+750

วันที่ : 02 พ.ค. 2561 09:45

logo
ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง สห.4011 กม.ทีท 2+907 - 3+290

วันที่ : 02 พ.ค. 2561 09:45

เชิญชวนร่วมใช้ Application เพื่อมีส่วนร่วมผ่าน Smart Phone

วันที่ : 23 ม.ค. 2561 11:00

logo
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน

วันที่ : 23 ก.ย. 2559 15:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ขอเชิญประกวดภาพถ่าย

วันที่ : 01 ก.ค. 2559 14:30

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ ขทช.สิงห์บุรี ตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย สห.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - บ้านการ้อง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วันที่ : 29 ก.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home